Back To Blog
Natural Climate Solutions
Sep 27 • 4 min read

Kuntametsien kestävä käyttö vaatii pitkän tähtäimen suunnittelua

Please see the English brief below.

Monipuolinen virkistyskäyttö

Kuntametsien hoitoon ja käyttöön kohdistuu monia tarpeita. Tulevaisuudessa kuntien rooli virkistys- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoajana korostuu entisestään, kun monet nykyisin kuntien tuottamista palveluista siirtyvät maakuntien hoidettaviksi. Osana kunnan alueen metsäkokonaisuutta kuntametsät tarjoavat arvokkaita virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia, esimerkiksi marja- ja sienimetsiä sekä monimuotoisia ulkoilumaastoja. Myös asuinalueiden läheisyydessä sijaitsevien lähi- ja taajamametsien aineettomat hyödyt korostuvat, erityisesti nuoremman ja iäkkäämmän väestön keskuudessa, joiden liikkuminen lähialueiden ulkopuolelle saattaa olla rajoittunutta. Taajamissa kuntametsät toimivat myös olennaisena osana asuinalueiden rytmitystä ja maisematason suunnittelua.

Pitkän aikavälin suunnittelu

Jotta nämä monimuotoiset tarpeet täyttyvät myös tulevaisuudessa, kuntametsien käyttö ja hoito vaativat pitkän aikavälin suunnittelua. Tämä puolestaan vaatii kuntametsien jakoa käyttötarpeen mukaisiin yksiköihin, suojelumetsiin, talousmetsiin, ulkoilualueisiin yms. sekä yksityiskohtaisen metsänhoitosuunnitelman laatimista näille eri käyttöluokille. Hiljattain Jyväskylän kaupunki julkaisi Tapio Silva Oy:n tuottaman pitkän aikavälin suunnitelman, jossa asiantuntijat jakoivat kaupungin omistamat metsäalueet viiteen hoitoluokkaan: talousmetsiin, ulkoilu- ja virkistysmetsiin, lähimetsiin, arvo- ja suojametsiin sekä suojelumetsiin. Metsien käytön suunnitteluun ja optimointiin kehitetyn Simosolin Iptim Assets- ohjelmiston avulla kullekin hoitoluokalle laskettiin optimaalinen pitkän aikavälin (tässä tapauksessa 50 vuotta) suunnitelma, jossa otettiin myös huomioon hoitoluokkakohtaiset metsänhoidon rajoitteet. Alla koottuja tuloksia Jyväskylän pitkän aikavälin metsänhoito suunnitelmasta vuosille 2018-2067.

Koostettu raportista: Hakkuusuunnitteiden laskenta hoitoluokittain Jyväskylän kaupungille, Tapio Silva Oy, 2018. Saatavilla tästä.

Mallinnuksen tulokset tarjoavat uudentyyppistä tietoa päätöksenteon tueksi. Suunnitelmassa mm. määritetään kaupungin talousmetsien kasvu, pitkän aikavälin kestävä hakkuutaso ja puun myynnistä saatavat tulot. Rajoittamalla metsänhoitotoimenpiteitä tai sulkemalla ne kokonaan pois mahdollistetaan pitkän aikavälin kehittymisen tarkastelu myös talouskäytön ulkopuolella oleville metsäalueille. Tällöin tarkastelun kohteena voi olla esimerkiksi pystypuuston taloudellisen arvon, puuston arvokasvun sekä maisema- ja puustorakenteen pitkän aikavälin kehittyminen. Tulosten pohjalta metsien käsittelyä voidaan ohjata eri metsänkäyttöluokille (Jyväskylän tapauksessa ns. hoitoluokille) asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkasteluun voidaan sisällyttää myös metsän biomassaan, maaperään ja puuperäisiin tuotteisiin sitoutuneen hiilen varastot ja niiden muutokset.

Metsäsuunnittelun huippuosaamista

Kattavat metsän kasvumallit sisältävä Iptim Assets -ohjelmisto mahdollistaa erilaisten metsänhoitovaihtoehtojen mallintamisen kuviokohtaisesti. Tämän ansiosta Iptimin avulla voidaan tarkastella erilaisten hoitovaihtoehtojen vaikutusta kuntametsien tuottamiin aineellisiin ja aineettomiin hyötyihin. Pitkän aikavälin metsäsuunnitelmalla saadaan varmistettua, että tulevaisuudessa kunnan omistamat metsät tuottavat kuntalaisille suurimman kokonaishyödyn.

Simosol on johtava metsän käytön suunnittelun ja optimoinnin tarjoaja Suomessa. Simosolin teknologian avulla mallinnetaan Suomessa vuosittain noin 12 miljoonan metsähehtaarin kasvu. Simosolin ratkaisut tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden myös kuntametsien kestävän käytön suunnitteluun. Mikäli metsien kestävä ja monipuolinen käyttö kiinnostaa, olethan yhteydessä meihin!

Brief in English

The municipalities own around 430 000 ha of forest land in Finland. These forests serve a large variety of needs. Aside from generating income for the municipality, these forests should be managed so that they provide recreational, conservation, and scenic values also for the future generations to come. To achieve this, long-term (often 50+ years) forest management planning is needed.

Earlier this year, Simosol’s Iptim Assets software was utilised by Tapio to generate such a plan for the municipality of Jyväskylä. Iptim generated cost-effective long-term calculations and modelling for forest management categories varying from commercial to recreational and fully protected forests. In addition to forecasting incomes from forestry, the results from Iptim made it possible also to observe how non-commercial forests will develop in the coming 50 years, including the long-term development of standing stock value, stand structure, and scenic attributes. A comprehensive presentation of these calculations is available in Finnish here.

Figure compiled from report Hakkuusuunnitteiden laskenta hoitoluokittain Jyväskylän kaupungille, Tapio Silva Oy, 2018. Available in Finnish here.

Simosol’s technologies are utilised annually to model the growth and development of over 12 million hectares of forests in Finland. These technologies provide unique solutions also for sustainable planning of municipality owned forests facing variety of needs. If you are interested in hearing more, don’t hesitate to contact us.


Share article

Ask us more or contact us via form below

Back To Blog

Contact us!

Leave your contact details and we will get back to you.